Dyrektywa 2018/2001, znana również jako dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive II), jest częścią unijnej polityki energetycznej mającej na celu promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa ta została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2018 roku i jest kontynuacją poprzedniej dyrektywy (RED I) z 2009 roku.

Główne cele dyrektywy RED II to:

 1. Zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym: Dyrektywa zakłada, że do 2030 roku co najmniej 32% energii zużywanej w Unii Europejskiej pochodzić będzie z odnawialnych źródeł.
 2. Zwiększenie efektywności energetycznej: RED II promuje efektywne wykorzystanie energii i zmniejszenie strat energetycznych w różnych sektorach gospodarki.
 3. Wsparcie dla nowych technologii OZE: Dyrektywa wspiera rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, biomasy, energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej.
 4. Zrównoważony rozwój: RED II kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, w tym na minimalizowanie negatywnego wpływu produkcji i wykorzystania OZE na środowisko oraz społeczeństwo.

Powiązanie z piecami na pellet

Piece na pellet są jednym z przykładów technologii wykorzystujących biomasę jako odnawialne źródło energii. Pellet, będący formą skompresowanego drewna lub innych materiałów organicznych, jest paliwem odnawialnym i niskoemisyjnym, które spełnia wymogi dyrektywy RED II.

Oto kilka sposobów, w jakie piece na pellet są związane z dyrektywą RED II:

 1. Promocja odnawialnych źródeł energii: Użycie pelletu w piecach grzewczych przyczynia się do zwiększenia udziału OZE w ogólnym miksie energetycznym, co jest jednym z kluczowych celów RED II.
 2. Redukcja emisji CO2: Pellet jako paliwo odnawialne emituje znacznie mniej dwutlenku węgla w porównaniu do paliw kopalnych, co pomaga w osiągnięciu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w RED II.
 3. Wsparcie dla lokalnej gospodarki: Produkcja pelletu może wspierać lokalne gospodarki, szczególnie w obszarach wiejskich, poprzez tworzenie miejsc pracy i wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy.
 4. Efektywność energetyczna: Nowoczesne piece na pellet są zaprojektowane tak, aby były bardzo efektywne energetycznie, co jest zgodne z celami dyrektywy RED II dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej.

Ważne!

Dyrektywa 2018/2001 (RED II) wspiera rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, do której zaliczają się piece i kotły na pellet. Stosowanie pelletu jako paliwa grzewczego przyczynia się do realizacji celów dyrektywy, takich jak redukcja emisji CO2 i zwiększenie udziału OZE w europejskim miksie energetycznym.

Oto wybrane fragmenty z Dyrektywy 2018/2001, które dotyczą pieców na odnawialne źródła energii (OZE):

 1. Artykuł 2 – Definicje
  • Punkt 2: „energia z biomasy” oznacza energię pochodzącą z produktów biodegradowalnych, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego, w tym z rolnictwa, leśnictwa oraz części biodegradowalnych odpadów przemysłowych i komunalnych.
 2. Artykuł 23 – Ogrzewanie i chłodzenie
  • Punkt 1: Państwa członkowskie zapewniają wzrost udziału energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia o co najmniej 1,3 punktu procentowego rocznie.
 3. Załącznik IX – Wykaz paliw i energii odnawialnych
  • Część A obejmuje listę surowców i paliw odnawialnych, które mogą być używane w piecach na pellet, takich jak biomasa pochodząca z odpadów rolniczych i leśnych.

Pełny tekst dyrektywy można znaleźć tutaj.